Usługi doradcze

Usługi oferowane przez Grupę kapitałową hiPower Energy

A. Potencjalni odbiorcy usług

Grupa kapitałowa hiPower Energy oferuje usługi dla jednostek gospodarczych, naukowych, administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sektorze najszerzej rozumianej transformacji energetycznej i surowcowej, w tym szczególnie z udziałem OZE i technologii wodorowych.

B. Rodzaje usług

Usługi mogą przyjąć formę:
✓ doradztwa (w tym: technologicznego, ekonomicznego, organizacyjnego),
✓ specjalistycznych testów,
✓ przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym z pozyskaniem współfinansowania ze środków publicznych.

C. Wykaz oferowanych usług, przykłady

1. Dobór technologii na potrzeby budowy hubów wodorowych oraz multitechnologicznych, autonomicznych (off-grid) hubów energetyczno – chemicznych.
Uzasadnienie: Każdy hub wodorowy lub hub energetyczno – chemiczny wymaga indywidualnego doboru technologii i niezbędnych urządzeń w zakresie pozyskiwania zielonego wodoru, jego magazynowania, wykorzystania jako paliwa i surowca, a także zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz spełnienia wymogów ekonomicznych.

2. Budowa autonomicznych węzłów energetycznych (wysp energetycznych) z wykorzystaniem OZE oraz zielonego wodoru.
Uzasadnienie: Możliwość zapewnienia tzw. „zielonego” zasilania zakładów przemysłowych, centrów handlowych, osiedli mieszkaniowych, dużych placów budów, lotnisk, portów, centów logistycznych, itp. Typowy węzeł obejmie takie komponenty jak: elektrolizer, magazyn wodoru, ogniwo paliwowe, magazyn bateryjny (ew. również magazyn ciepła) oraz komponenty elektroenergetyczne do sterowania i zarządzania.

3. Wytwarzanie wodoru „ubocznego” (by-product) w zakładach chemicznych (np. nawozy sztuczne, koksownie) oraz w wyniku odzysku czystego wodoru z procesów produkcyjnych (np. wytwarzanie szkła float, wytwarzanie koagulantów).
Uzasadnienie: Możliwość odzysku węglowodorów obecnie wypalanych (jako odpadów) lub zanieczyszczających środowisko.

4. Wytwarzanie paliw/surowców syntetycznych (tzw. e-paliw/surowców) z nadmiarowej energii OZE
Uzasadnienie: Możliwość wykorzystania wodoru jako surowca zastępującego węglowodory kopalne (gaz ziemny, ropa). Jest to przykład tzw. zielonej chemii w celu wytwarzania np. e-metanolu, e-amoniaku, e-kerozyny i wielu innych.

5. Wytwarzanie węglowodorów, w tym czystego wodoru z wybranych odpadów komunalnych, przemysłowych, rolniczych (polimery, celuloza, sucha masa ściekowa, wybrane składniki wysypisk, nawóz naturalny, biomasa, itp.) metodą zgazowania (nie spalania!).
Uzasadnienie: możliwość utylizacji odpadów, których recykling lub utylizacja konwencjonalnymi metodami jest trudna, z jednoczesnym pozyskaniem z nich wodoru.

6. Wytwarzanie biometanu oraz biogenicznego CO2
Uzasadnienie: Wytwarzanie biometanu z bogatych niewykorzystanych zasobów krajowych umożliwia zastąpienie gazu ziemnego. Dodatkowo biogeniczne CO2, stanowiące połowę produktu biometanowni pozwala na wytwarzanie e-paliw/e-surowców.

7. Wykorzystanie biogeniczego i szarego CO2 (recykling CO2)
Uzasadnienie: CO2 jest cennym surowcem, który może zastąpić węgiel kopalny w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Technologie sekwestracji zaczynają być wypierane przez technologie „recyklingu” CO2.

8. Wyznaczanie właściwości mechanicznych materiałów i obiektów do (wysoko)ciśnieniowego gromadzenia, przesyłania i użytkowania wodoru.
Uzasadnienie: Możliwość wyznaczenia parametrów wytrzymałościowych wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych do gromadzenia i rur do przesyłu wodoru (we współpracy ze specjalistycznym laboratorium). Szerokie spektrum znormalizowanych testów z użyciem mediów hydraulicznych (np. badania quasistatyczne i zmęczeniowe w temperaturze otoczenia i temperaturach ekstremalnych) oraz testy poligonowe.

9. Projektowanie i wytwarzanie systemów monitorowania rurociągów, zbiorników, szerzej: instalacji gazowych, w tym wodnych, chemicznych, konstrukcji przemysłowych i budowlanych z użyciem systemów światłowodowych.
Uzasadnienie: Możliwość ciągłego monitorowania właściwości mechanicznych (odkształcenia) oraz wykrywania uszkodzeń (przecieki, awarie, ataki terrorystyczne, itp.) systemami beziskrowymi z dużą rozdzielczością (np. co 0,5. metra) w odniesieniu do rurociągów, zbiorników, linii technologicznych, linii telekomunikacyjnych, zapór, tuneli, innych obiektów o znaczeniu strategicznym.

10. Opracowanie technologii i wytwarzanie wysokociśnieniowych rur kompozytowych i zbiorników do przesyłu i magazynowania węglowodorów (gaz ziemny, wodór), z wykorzystaniem włókna bazaltowego.
Uzasadnienie: Możliwość stworzenia polskiej specjalności na szybko rozwijającym się rynku tej klasy zaawansowanych wyrobów dla sektora paliwowego i surowcowego.

11. Opracowanie i wytwarzanie typoszeregu stacjonarnych (i mobilnych) źródeł energii do zasilania rezerwowego (ang.: back-up power) lub tzw. pozasieciowego (ang.: off-grid electricity) z wykorzystaniem wodoru i ogniw paliwowych
Uzasadnienie: Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sytuacjach krytycznych lub trudnych do zabezpieczenia tradycyjnym systemem „sieciowym”. Równoczesna eliminacja paliw tradycyjnych (głównie diesla) w zasilaniu maszyn i urządzeń. Rynek zastosowań obejmuje np.: wytwórców źródeł energii z użyciem ogniw paliwowych, wytwórców ciśnieniowych kompozytowych zbiorników do wodoru, firmy telekomunikacyjne (stacje „komórkowe”), dysponentów zobowiązanych do zasilania rezerwowego obiektów kluczowych w przypadku blackout’u energetycznego (służba zdrowia, straż pożarna, policja, itp.).

12. Wykorzystanie wodoru w górnictwie i hutnictwie żelaza (ang.: Direct Reduction of Iron – DRI) i/lub miedzi
Uzasadnienie: Możliwość redukcji zużycia gazu ziemnego i prądu „sieciowego”. Elektryczne zasilanie maszyn wydobywczych i transportowych z zastosowaniem wodoru i ogniw paliwowych, czyli typu FCEV (eliminacja diesla). Eliminacja z procesów technologicznych węglowodorów kopalnych.

13. Zastosowanie wodoru w aplikacjach militarnych.
Uzasadnienie: Możliwość wykorzystania wodoru i ogniw paliwowych jako tzw. technologii podwójnego stosowania. Zalety: poza sprawnością – cicha praca (ang.: low noise signature) i niewielki tzw. ślad termiczny (ang.: low heat signature), wysoka niezawodność (brak części ruchomych, eliminacja smarowania), bezobsługowość, zdalne sterowanie oraz niska emisja substancji szkodliwych. Ważnym atutem jest też możliwość wytworzenia paliwa na miejscu (elektrolizery) czy też wykorzystanie dostępnych lokalnie innych źródeł energii i paliw (z użyciem tzw. reformerów) do wytwarzania wodoru.

14. Inne usługi i przykłady możliwych przedsięwzięć:
✓ Wykorzystanie technologii zol-żel do redukcji przenikalności wodoru oraz izolacji instalacji kriogenicznych (metan, wodór) z wykorzystaniem polskich technologii.
✓ Ciśnieniowe, bezpieczne gromadzenie wodoru (mało- i wielkoskalowe napowierzchniowe magazyny i instalacje H2 w przypadku kawern solnych).
✓ Wytwarzanie naczep samochodowych do masowego transportu wodoru (we współpracy z renomowanym producentem specjalistycznych naczep na rynki EU).
✓ Wykorzystanie wodoru jako źródła ciepła wysokotemperaturowego w przemyśle.
✓ Wykorzystanie wodoru w gospodarce rolnej (eliminacja diesla, gromadzenie energii) na potrzeby wielkotowarowego ogrodnictwa (szklarnie), hodowli, sadownictwa.
✓ Realizacja projektów inwestycyjnych z zakresu technologii wodorowych w formie tzw. laboratoriów w świecie rzeczywistym (ang.: Real-World Lab, niem: RealLabor).
✓ Budowa bazy danych/ banków danych w zakresie wykorzystania technologii wodorowych na potrzeby regionu (na podstawie projektów zrealizowanych w krajach z rozwiniętą gospodarką wodorową).
✓ Realizacja projektów inwestycyjnych w formie laboratoriów w świecie rzeczywistym (ang.: Real-World Lab, niem: RealLabor).
✓ Opracowywanie raportów na potrzeby projektów, studiów wykonalności, due dilligance, itp.
✓ Doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania publicznego oraz budowa relacji inwestorskich (krajowych i międzynarodowych) w zakresie rozwoju technologii wodorowych.
✓ Szkolenia w  zakresie certyfikacji wybranych komponentów systemu gromadzenia wodoru
✓ Promowanie technologii wodorowych (programy edukacyjne dla szkół, konferencje i artykuły popularno-naukowe, kampanie medialne, itp.).